Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Wypłata dywidendy z zysku netto Impel S.A. za rok 2015


Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 13 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 12 865 177,00 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł.
 
Dywidendą objęto wszystkie akcje Impel S.A. tj. 12.865.177 sztuk akcji wszystkich serii.

Dzień dywidendy ustalono na 4 lipca 2016 roku.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 lipca 2016 roku.