Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

  2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży

2 140 914

2 214 538 2 026 938 1 850 565 1 683 977
Dotacje 31 561 41 392 39 691 40 752 36 138
EBITDA 93 198 88 040 94 184 100 591 102 037
EBIT 44 303 36 645 41 916 48 057 53 109
Zysk (strata) brutto 29 543 21 120 26 817 33 349 40 033
Zysk (strata) netto  16 264 13 714 24 712 24 712 31 701
Przepływy netto 32 611 7 998 - 3 315 20 852 3 400
Przepływy netto z działalności operacyjnej 61 938 86 784 28 454 68 979 56 883
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -13 152 -26 120 -26 350 -24 125 32 119
Przepływy netto z działalności finansowej -16 175 -52 666 -5 419 -24 002 -21 364
Aktywa razem 1 010 13 1 005 985 978 292 894 795 836 322
Zobowiązania długoterminowe 63 950 70 972 71 497 77 458 82 540
Zobowiązania krótkoterminowe 606 900 602 488 588 210 502 648 444 520
Kapitał własny 339 289 332 525 318 585 314 689 309 262
Kapitał akcyjny Impel S.A. 64 326 64 326 64 326 64 326 64 326
Liczba akcji (tys. szt.) 12 865 12 865 12 865 12 865 12 865
Wartość księgowa na jedną akcję  25,55 24,57 23,53 23,02 22,74
Zysk (strata) na jedną akcję  1,03 0,75 1,56 1,78 2,37

Kwoty w tabeli wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej