Władze spółki

Stefan Forlicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektronika i automatyzacja. W latach 1973-2006 związany zawodowo z wrocławską Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego, w której był m.in. kierownikiem Katedry Ekonomii Matematycznej w Instytucie Ekonomii. Doktor nauk ekonomicznych i doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W 1996 roku uzyskał tytuł profesora.

 

Wykładał także w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Brał udział w utworzeniu we Wrocławiu Wyższej Szkoły Bankowej, w której od 1998 roku pełni funkcję rektora. Był także kierownikiem Katedry Metod Ilościowych WSB we Wrocławiu, a w 2013 stanął na czele Instytutu Ekonomii tej uczelni. W 2013 roku Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku nadał mu tytuł doktora honoris causa.

 

Zainteresowania naukowe Stefana Forlicza koncentrują się w szeroko pojętej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ekonometrii i statystyki, ekonomii matematycznej, ekonomiki informacji oraz mikroekonomii.

Od 9 czerwca 2017 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A. jest niezależny.

 

Józef Biegaj

Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

Józef BiegajWspółzałożyciel oraz główny akcjonariusz Impel S.A. (pośrednio przez Trade Brige Czechy a.s. ).

W latach 1999 - 2001 Członek Rady Nadzorczej Impel S.A., w latach 2001-2005 Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., od roku 2005 do dnia 28 czerwca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Impel S.A. ds. Handlowych.

Ponadto od 2007 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. oraz od lipca 2016 roku w Radzie Nadzorczej Volleyball Wrocław S.A. Od roku 2012 Członek Rady Fundacji Kraina Siatkówki (wcześniej pod nazwą „Młoda Gwardia").

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 11 sierpnia 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

 

Andrzej Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kaleta

Andrzej Kaleta tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał 7 stycznia 2014 roku. Jako nauczyciel akademicki związany z wrocławską Akademią Ekonomiczną, przekształconą w Uniwersytet Ekonomiczny, na którym objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2002 roku został kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W kwietniu 2016 roku został wybrany na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2016 – 2020. Specjalista w zakresie ekonomiki przemysłu drobnego, polityki przemysłowej, strategii konkurencji i zarządzania strategicznego. Autor ok. 180 publikacji, organizator konferencji naukowej pod nazwą „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. W 2012 roku został redaktorem naukowym czasopisma „Nauki o zarządzaniu”. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w kadencji 2015 – 2018.

 

Od 16 listopada 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej Impel S.A. jest niezależny.

 

Andrzej Malinowski

Członek Rady Nadzorczej


Andrzej MalinowskiOd 2001 roku Prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzył koncepcję i funkcjonowanie Ministerstwa Gospodarki, które do dziś działa w wypracowanym przez niego kształcie. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska - Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno - Społecznym.

W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Od 2013 roku bierze udział w pracach grupy roboczej ds. infrastruktury i inwestycji Business-20 (B20 - biznesowego zaplecza grupy G20). Od 1 stycznia 2014 roku pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU). Zasiada w Radach Nadzorczych Spółek Marvipol Development S.A., British Automotive Holding S.A., British Automotive Polska S.A., Exact Systems S.A., OT Logistics S.A. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Od 24 stycznia 2002 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 


Piotr Pawłowski

Członek Rady Nadzorczej


Piotr PawłowskiDziałacz społeczny, założyciel wielu organizacji non-profit, w tym w szczególności: Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (1995) i Fundacji „Integracja" (1997), które prowadzą kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Twórca i redaktor naczelny ogólnopolskiego magazynu "Integracja" i portalu www.niepelnosprawni.pl. Autor i twórca audycji telewizyjnych, kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor artykułów i współautor wielu publikacji.

Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Vice Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Przewodniczący Zespoły ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Członek Rady Fundacji Integralia, Zarządu Fundacji ASHOKA oraz Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Stopami. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Wacława Szuberta przyznany przez PAN Polską Akademię Nauk. Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrodę Totus oraz Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Honorowy Obywatel Miasta Gdyni.

Z wykształcenia pedagog i filozof.

Od 8 września 2003 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 


Piotr Urbańczyk

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Piotr Urbańczyk
Związany z bankowością od 1992 roku. Karierę zawodową rozpoczął w ówczesnym Banku Zachodnim S.A. (obecnie BZ WBK), gdzie przepracował 6 lat, z czego ostatnie cztery na stanowisku Dyrektora Skarbu. W latach 1998 - 2000 Członek Zarządu Lukas Banku S.A., następnie od roku 2002 Wiceprezes Zarządu Dominet Banku S.A. odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych, gdzie wraz z zespołem, którym kierował, przeprowadził szereg nowatorskich na polskim rynku kapitałowym transakcji w tym pierwszą w Polsce sekurytyzację kredytów regularnych, czy też rynkową emisję obligacji podporządkowanych.

 

W latach 2007 - 2009 związany z Grupą Finansową Fortis. W latach 2009 – 2015 zasiadał w Zarządzie Meritum Banku ICB S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Best TFI S.A. Absolwent wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył kurs z zakresu zarządzania bankiem w Graduate School of Banking w Colorado oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, a także odbył liczne szkolenia m.in. z zakresu zasad organizacji obrotu amerykańskimi rządowymi papierami wartościowymi, finansów, marketingu, pracy dealera dewizowego oraz zarządzania personelem. Ponadto odbył praktykę w zakresie zarządzania oddziałem banku komercyjnego w Bank One in Boulder w Colorado.

 

Od 19 maja 2008 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej Impel S.A. jest niezależny.