Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Andrzej Kaleta

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Andrzej Kaleta

Andrzej Kaleta tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał 7 stycznia 2014 roku. Jako nauczyciel akademicki związany z wrocławską Akademią Ekonomiczną, przekształconą w Uniwersytet Ekonomiczny, na którym objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2002 roku został kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W kwietniu 2016 roku został wybrany na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2016 – 2020. Specjalista w zakresie ekonomiki przemysłu drobnego, polityki przemysłowej, strategii konkurencji i zarządzania strategicznego. Autor ok. 180 publikacji, organizator konferencji naukowej pod nazwą „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w kadencji 2015 – 2018.

Od 16 listopada 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Impel S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej Impel S.A. jest niezależny.

 

Andrzej Malinowski

Członek Rady Nadzorczej


Andrzej MalinowskiOd 2001 roku Prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzył koncepcję i funkcjonowanie Ministerstwa Gospodarki, które do dziś działa w wypracowanym przez niego kształcie. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska - Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno - Społecznym.

W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Od 2013 roku bierze udział w pracach grupy roboczej ds. infrastruktury i inwestycji Business-20 (B20 - biznesowego zaplecza grupy G20). Od 1 stycznia 2014 roku pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU). Zasiada w Radach Nadzorczych Spółek Marvipol Development S.A., British Automotive Holding S.A., British Automotive Polska S.A., Exact Systems S.A., OT Logistics S.A. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Od 24 stycznia 2002 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Józef Biegaj

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Józef BiegajWspółzałożyciel oraz główny akcjonariusz Impel S.A. (pośrednio przez Trade Brige Czechy a.s. ).

W latach 1999 - 2001 Członek Rady Nadzorczej Impel S.A., w latach 2001-2005 Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., od roku 2005 do dnia 28 czerwca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Impel S.A. ds. Handlowych.

Ponadto od 2007 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. oraz od lipca 2016 roku w Radzie Nadzorczej Volleyball Wrocław S.A. Od roku 2012 Członek Rady Fundacji Kraina Siatkówki (wcześniej pod nazwą „Młoda Gwardia").

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 11 sierpnia 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Stefan Forlicz

Członek Rady Nadzorczej
 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektronika i automatyzacja. W latach 1973-2006 związany zawodowo z wrocławską Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego, w której był m.in. kierownikiem Katedry Ekonomii Matematycznej w Instytucie Ekonomii. Doktor nauk ekonomicznych i doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W 1996 roku uzyskał tytuł profesora. Wykładał także w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Brał udział w utworzeniu we Wrocławiu Wyższej Szkoły Bankowej, w której od 1998 roku pełni funkcję rektora. Był także kierownikiem Katedry Metod Ilościowych WSB we Wrocławiu, a w 2013 stanął na czele Instytutu Ekonomii tej uczelni. W 2013 roku Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku nadał mu tytuł doktora honoris causa. Zainteresowania naukowe Stefana Forlicza koncentrują się w szeroko pojętej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ekonometrii i statystyki, ekonomii matematycznej, ekonomiki informacji oraz mikroekonomii. Od 9 czerwca 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Impel S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej Impel S.A. jest niezależny.

 


Piotr Urbańczyk

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Piotr Urbańczyk
Od października 2016 roku Prezes Zarządu BEST TFI S.A., doświadczony menadżer legitymujący się długoletnią praktyką zawodową w sektorze bankowym. Przed podjęciem decyzji o przejściu do Grupy Kapitałowej BEST związany był z Meritum Bank SA, gdzie od 2009 r. nadzorował proces budowy i rozwoju stabilnej instytucji finansowej ukierunkowanej na obszar consumer finance. W Meritum Banku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy, w tym za obszar rachunkowości oraz planowania i budżetowania, a w latach 2001 – 2013 Prezesa Zarządu nadzorując między innymi pion finansów, ryzyka oraz operacji. Po 5 latach od rozpoczęcia realizacji projektu bankowego Meritum Bank osiągnął w 2014 r. drugą, pod względem najwyższego zwrotu na kapitale (ROE), pozycję w sektorze bankowym. Pan Piotr Urbańczyk karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r. bezpośrednio po studiach w ówczesnym Banku Zachodnim S.A., gdzie w latach 1994 – 1998 piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Skarbu odpowiadając za obszar treasury, w tym dealing room, obsługę, rozliczenia transakcji własnych banku oraz klientowskich, rynki kapitałowe i organizacje emisji obligacji korporacyjnych. W latach 1998 – 2000 Pan Piotr Urbańczyk pełnił funkcję Członka Zarządu Lukas Bank S.A. odpowiedzialnego za Departament Skarbu, budżetowanie, planowanie finansowe oraz zapewnienie płynności. W latach 2001-2006 Pan Piotr Urbańczyk pracował przy kolejnym bankowym projekcie przy wsparciu funduszu private equity grupy Merrill Lynch. W Dominet Banku jako Wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Po przejęciu Dominet Banku przez bank Fortis, w latach 2007-2009, pracował w ramach grupy finansowej Fortis. Pan Piotr Urbańczyk był i jest członkiem wielu rad nadzorczych, w tym między innymi: Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk (2013 – 2017), Kredyt Inkaso S.A. (XII 2015 - IX 2016), Klubu Piłkarskiego „Lechia Gdańsk”, Meritum Services S.A. (2009 – 2015). W 1992 ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania.

Od maja 2008 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Impel S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej Impel S.A. jest niezależny.


Tadeusz Więckowski

Członek Rady Nadzorczej


Tadeusz WięckowskiProf. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej przez dwie kadencje w latach 2008-2016, obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki oraz Członka Prezydium i Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Tadeusz Więckowski tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2002 r. W 2006 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. W pracy naukowej zajmuje się metodami badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności międzysystemowej instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Jest autorem ponad 170 prac naukowych, 6 zgłoszeń patentowych i patentów, jak również ponad 500 opracowań na rzecz gospodarki oraz licznych wdrożeń. Prof. T. Więckowski został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dwukrotny laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej (2011), Moscow Power Engineering Institute (2014) i Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowski (2015). Honorowy profesor Óbuda University w Budapeszcie (2011), Honorowy Konsul Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2018).

Od 6 listopada 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej Impel S.A. jest niezależny.