Zobacz pozostałe wpisy
Ulga B+R – to się opłaca!

Ulga B+R – to się opłaca!

14.08.2018

Każdy przedsiębiorca wie, że innowacyjność w biznesie bywa bardzo kosztowna. Ale dzięki znowelizowanym przepisom stała się też znacznie bardziej opłacalna. Co się zmieniło i jak skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Płatnicy podatku PIT i CIT, prowadzący działalność badawczo-rozwojową, mogą od tego roku skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (tzw. ulgi B+R) na atrakcyjniejszych niż dotąd warunkach. Od stycznia obowiązują bowiem znowelizowane przepisy, które m.in. wprowadziły nowe kategorie kosztów kwalifikowanych oraz podniosły maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. 

Co się zmieniło?

Ulga B+R weszła w życie 1 stycznia 2016 r., zastępując wcześniejszą ulgę technologiczną. Polega ona na możliwości dokonania dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, mimo że wydatki te już wcześniej obniżyły tę podstawę jako koszty uzyskania przychodu. 

Od stycznia 2018 r. w przepisach o uldze B+R wprowadzono kolejne zmiany. Mają one zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. A oto najważniejsze z nich:

 • podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%,
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu tych należności (w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło), 
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi,
 • doprecyzowanie, iż kosztem kwalifikowanym są jedynie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
 • wycofanie ograniczenia jedynie przez „dużych” przedsiębiorców” w zakresie zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z uzyskaniem tzw. ochrony patentowej,
 • wprowadzenie możliwości zakwalifikowania do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych w odpowiedniej proporcji,
 • zachowanie prawa do ulgi B+R przez podatników prowadzących działalność na terenie SSE, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie tej strefy,
 • wprowadzenie nowych kategorii kosztów kwalifikowanych dla podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego (odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych nabytych od jednostek innych niż jednostki naukowy), których wysokość nie może przekroczyć 10% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych podatnika osiągniętych w roku podatkowym.

Ponadto, w dalszym ciągu za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością).

Jakie prace można uznać za działalność B+R?

Z doświadczenia wiemy, że przedsiębiorcy często nie mają pewności, które prace mogą zakwalifikować jako działalność badawczo-rozwojową. Ich wątpliwości rozwiewają nieco interpretacje podatkowe, publikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Warto je prześledzić, ponieważ dają one wskazówki, czym charakteryzuje się działalność B+R w zależności od sektora, w którym funkcjonuje podatnik.

Na przykład w sektorze technologii informatycznych za działalność B+R można uznać:

 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • opracowywanie metod usprawniania komunikacji między istniejącymi systemami, przez budowę innowacyjnych silników przeszukiwania baz danych w oparciu o zestawy wielu złożonych parametrów,
 • kreowanie usprawnień w dziedzinie komunikacji człowiek-maszyna, dzięki stworzeniu optymalnych interfejsów takiej komunikacji,
 • projektowanie oraz tworzenie zupełnie nowego oprogramowania wspierającego zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach, które będzie mogło być wykorzystywane do użytku własnego oraz komercyjnego.

Trzeba jednak pamiętać, że interpretacje podatkowe wydawane są w indywidualnych sprawach. Dlatego każdy rodzaj działalności powinien być przez podatnika precyzyjne przeanalizowany pod kątem znamion prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Ile można odzyskać dzięki uldze B+R?

Nie da się ukryć, że Polska pod względem innowacyjności wciąż jeszcze ustępuje zarówno jej liderom, np. Danii czy Niemcom, jak i najbliższym sąsiadom, zaliczanym do grupy tzw. nowych państw członkowskich – Słowacji, Węgrom, Czechom czy Estonii. Polskie regulacje podatkowe w zakresie ulgi B+R są jednak w dalszym ciągu modyfikowane, aby stworzyć jak największej liczbie podatników jak najdogodniejsze warunki do skorzystania z niej. Czy ten cel uda się osiągnąć, okaże się już w kolejnym roku.

Przykład:

Spółka A, która nie ma statusu centrum badawczo-rozwojowego, w 2018 r. planuje przeprowadzać prace, noszące znamiona działalności badawczo-rozwojowej w zakresie opracowywania usprawnień w dziedzinie komunikacji człowiek-maszyna, dzięki stworzeniu właściwych interfejsów. Spółka będzie przede wszystkim zmuszona ponieść następujące wydatki, zaliczane przez nią do kosztów uzyskania przychodu:

 • 350 tys. zł – wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę należne personelowi realizującemu działalność badawczo-rozwojową oraz składki w części finansowanej przez płatnika od tego wynagrodzenia,
 • 200 tys. zł – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia należne personelowi realizującemu usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz składki w części finansowanej przez płatnika od tego wynagrodzenia,
 • 100 tys. zł – koszty związane z nabyciem materiałów i surowców,
 • 120 tys. zł – koszty związane z nabyciem specjalistycznego sprzętu.

Dzięki skorzystaniu z ulgi na działalność B+R spółka A będzie miała prawo odliczyć od podstawy opodatkowania 770 tys. zł.

Autor: Magdalena Chodorek, konsultant podatkowy
Możesz skontaktować się z autorem: m(dot)chodorek(at)impel(dot)pl

SKOMENTUJ
Publikacja komentarzy nastąpi w ciągu 24h od ich przesłania. Treści obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z etykietą czy polskim prawem będą odrzucane.
KOMENTARZE (0)