Zobacz pozostałe wpisy
Co nowego w podatkach w 2020 roku?

Co nowego w podatkach w 2020 roku?

07.01.2020

Rok 2020 przynosi kolejne nowelizacje przepisów prawa podatkowego, których zakres i istota jest znaczna. Zespół ekspertów podatkowych z Grupy Impel przygotował krótki alfabetyczny przegląd zmian w podatkach, jakie weszły już bądź niedługo wejdą w życie.

 

Alfabetyczny spis najważniejszych zmian podatkowych

 

D jak deklaracja - LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza także obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT zastępującego de facto stosowaną obecnie deklarację VAT-7 czy VAT-7K. Od 1 kwietnia 2020 r. nowy obowiązek będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców (firmy zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r. Inni przedsiębiorcy będą jednak mogli sami zdecydować o wcześniejszym, niż zakłada obowiązkowy termin, przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT.

 

 

JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT.

 

 

 

F jak faktura - FAKTURA NA PODSTAWIE PARAGONU Z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. ustawa o VAT uzależnieni możliwość wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

 

L jak lista - BIAŁA LISTA W VAT

Pod powyższą nazwą kryje się prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej internetowy wykaz:

1 - podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

2 - niezarejestrowanych

3 - wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista umożliwia sprawdzenie potencjalnego partnera w biznesie (do 5 lat wstecz), dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wplątania w oszustwo podatkowe.

 

 

 

Ustawa, oprócz ułatwienia weryfikacji kontrahenta, wprowadza (od 1 stycznia 2020 r.) ograniczenia w prawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż wykazany w białej liście (jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł). W związku z wejściem w życie omawianych zmian pojawiły się pewne wątpliwości związane m.in. z płatnościami kartami kredytowymi, czy chociażby z płatnością na rachunek zastrzeżony lub rachunek faktora. Powstaje pytanie, czy w takich sytuacjach (płacąc na rachunek nieujawniony na białej liście) podatnicy utracą prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu? Tego dziś nie wiemy. Wiemy jednak, że Ministerstwo Finansów planuje wydać objaśnienia podatkowe, w których wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.

 

M jak matryca - NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Od 1 kwietnia 2020 roku zacznie obowiązywać nowy system stawek podatku VAT, oparty na kodach nomenklatury scalonej (CN) w odniesieniu do towarów oraz aktualnej PKWiU 2015 w odniesieniu do usług. Głównym założeniem wprowadzanych zmian jest opodatkowanie taką samą stawką całych (w miarę możliwości) grup towarów/usług a także uproszczenie przepisów ustawy o VAT (zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach do ustawy). Ustawa wprowadza także nową instytucję – wiążącą informację stawkową (WIS). WIS jest decyzją wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT. Zapewnia ona podatnikom większą pewność, co do prawidłowości stosowania stawek podatku VAT (chodzi o określenie właściwej stawki dla danego towaru lub usługi).

 

 

 

 

R jak rachunek - INDYWIDUALNE RACHUNKI PODATNIKÓW

Od nowego roku podatnicy zapłacą m.in. CIT i PIT za pośrednictwem własnego, indywidualnego rachunku bankowego. Podatnikom oraz płatnikom zostanie udostępniony (po podaniu identyfikatora podatkowego, za pośrednictwem strony internetowej) indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

 

 

 

Obecnie każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia konkretnych dochodów. Wprowadzone rozwiązanie (na wzór obowiązującego już w ZUS) będzie skutkować zwiększeniem komfortu podatnika w obszarze dokonywania płatności oraz oszczędnością czasu, a także zminimalizują ryzyko nieprawidłowego przekazania wpłat.

 

 

R jak rejestr - ZMIANA WARUNKÓW PRZYWRÓCENIA DO REJESTRU PODATNIKÓW VAT

Nowe brzmienie ustawy o VAT w zakresie przywrócenia do rejestru podatników VAT-czynnych przewiduje warunek złożenia wniosku o przywrócenie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych. W przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku podatnik zostanie przywrócony, jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie rejestracji złoży wszystkie brakujące deklaracje. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy proponowany termin dwóch miesięcy daje możliwość przywrócenia zarejestrowania w krótkim terminie po wykreśleniu z rejestru. Z drugiej jednak strony pozwoli to utrzymać rejestr w miarę aktualnym stanie i na rzetelnym poziomie, aby chronić interesy rzetelnych podatników. Jak wynika z treści przytoczonych przepisów naczelnik urzędu skarbowego nie może odmówić ponownej rejestracji, jeżeli spełniona następujące warunki:

 

 

S jak split - OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT

Od listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowy dla najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe branż. Ustawodawca za takie uznał m.in. branżę elektroniczną, stalową, budowlaną, węglową czy złomową. Sprzedawca objęty obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności nie będzie mógł wykluczyć tej metody płatności w umowie z nabywcą. Wyjątkiem będą płatności poniżej 15 tys. zł. Jeśli strony nie dostosują się do nowych przepisów, zarówno nabywca, jak i sprzedawca będą narażeni na dotkliwe sankcje. Dodatkowo, od 1 stycznia 2020 roku nabywca, który mimo obowiązku ureguluje należność bez użycia mechanizmu podzielonej płatności nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

 

 

 

T jak transakcje z rolnikami - UPROSZCZENIA DOT. TRANSAKCJI Z ROLNIKAMI RYCZAŁTOWYMI

Od 1 września nastąpiły także zmiany zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzona została możliwość wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej. Zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu ryczałtowego dla rolników w Polsce niezbędnymi elementami faktury VAT RR wystawianej przez podatnika nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego (będącej następnie podstawą do odliczenia – przy spełnieniu określonych w przepisach warunków – przez tego nabywcę będącego podatnikiem VAT kwoty zryczałtowanego zwrotu) są m.in. numer dowodu osobistego rolnika (bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika) – gdy jest on osobą fizyczną, data wydania tego dokumentu i nazwa organu, który wydał ten dokument. Wprowadzona zmiana zlikwidowała obowiązek umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dokumentu identyfikującego dostawcę produktów rolnych. Stanowi to uproszczenie dla podatników w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa, eliminując nadmierne – zdaniem przedsiębiorców – wymogi biurokratyczne, generujące dodatkowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

T jak transakcje wewnątrzunijne- NOWE ZASADY OPODATKOWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZUNIJNYCH

W 2020 roku podatników czekają zmiany dot. transakcji międzynarodowych. Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego (call-off stock), modyfikuje przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych oraz przepisy w zakresie warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z podatku dostawy towarów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (stawka 0%). Dodatkowo nastąpią zmiany w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych (WDT) oraz ewidencji prowadzonej przez dostawcę oraz nabywcę dla potrzeb zastosowania procedury magazynu typu call-off stock.

 

U jak ulga - ULGA NA ZŁE DŁUGI W CIT I PIT

Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania, jeżeli dłużnik nie zapłaci mu w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności ustalonego na fakturze lub w umowie. Z kolei dłużnik będzie musiał po upływie tego samego czasu doliczyć do przychodu kwotę, której nie zapłacił kontrahentowi. Jeżeli należność zostanie uregulowana, wierzyciel zwiększy podstawę opodatkowania oraz zapłaci podatek dochodowy w rozliczeniu za okres, w którym dostał należność. Natomiast dłużnik będzie mógł skorygować swój przychód w rozliczeniu za okres, w którym uregulował zobowiązanie.

 

 

 

Z jak zasiedlenie - ZMIANA DEFINICJI PIERWSZEGO ZASIEDLENIA

Od 1 września 2019 r. zmianie uległa definicja pierwszego zasiedlenia, która ma wpływ na możliwość skorzystania ze zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części w VAT. Mianowicie, zlikwidowany został warunek, wskazujący, że zasiedlenie powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem jest więc teraz oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 %. wartości początkowej. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy odstąpienie od powiązania pojęcia „pierwszego zasiedlenia” z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu będzie skutkować w niektórych wypadkach wcześniejszym pierwszym zasiedleniem budynku, budowli lub ich części (np. w przypadku, gdy ich oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nie następowało w wykonaniu czynności opodatkowanych, albo gdy właściciel po ich wybudowaniu lub ulepszeniu wykorzystywał je na własne potrzeby, a w konsekwencji wpłynie na stosowanie zwolnienia przedmiotowego. Wprowadzona zmiana wynika z konieczności zapewnienia zgodności wskazanego przepisu z dyrektywą interpretowaną w świetle wyroku TSAUE (C-308/16).

 

 

 

Z jak zobowiązanie - OBNIŻENIE WYSOKOŚCI DODATKOWEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DO 15%

Ustawa nowelizująca wprowadziła zmiany w wysokości dodatkowego zobowiązania w przypadku złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej. Wprowadzenie obniżonej stawki dodatkowego zobowiązania ma stanowić większą zachętę do korzystania przez podatników z możliwości składania pierwszej deklaracji korygującej w trakcie kontroli celno-skarbowej. Ustawodawca zauważył bowiem, że w obecnym stanie prawnym konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania są takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w takich przypadkach wynosi 20%). Zatem nie ma zachęty do złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, lecz przed jej zakończeniem.

 

Z jak zwolnienie - OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO W VAT

Nowelizacja ustawy o VAT wyłączyła możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez podatników, którzy handlują m.in. elektroniką, sprzętem elektrycznym, RTV i AGD w sieci albo, którzy prowadzą sprzedaż telefoniczną takich towarów. Nowe zasady dotyczyć będą też przedsiębiorców, którzy sprzedają kosmetyki, a także części do samochodów i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy), oraz świadczących usługi ściągania długu, w tym faktoringu.

 

 

Opracowanie: Business Tax Professionals - Grupa Impel

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian na przełomie 2019 i 2020 r. znajduje się w informatorze – Podatki 2020, który można pobrać ze strony doradców podatkowych.

SKOMENTUJ
Publikacja komentarzy nastąpi w ciągu 24h od ich przesłania. Treści obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z etykietą czy polskim prawem będą odrzucane.
KOMENTARZE (0)