Relacje inwestorskie

Wybrane dane finansowe

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 1 850 565 1 683 977 1 559 753 1 416 678 1 240 413 1 110 671
Dotacje 40 752 36 138 40 827 35 030 37 917 37 681
EBITDA 100 591 102 037 83 973 76 828 85 354 93 110
EBIT 48 057 53 109 41 726 40 455 53 949 66 057
Zysk (strata) brutto 33 349 40 033 27 702 28 482 49 204 63 412
Zysk (strata) netto  24 712 31 701 16 305 28 156 58 976 53 961
Przepływy netto 22 852 3 400 5 862 1 280 -22 124 -31 758
Przepływy netto z działalności operacyjnej 68 979 56 883 48 916 41 309 25 232 43 167
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -24 125 32 119 -43 015 -63 625 -30 161 -15 352
Przepływy netto z działalności finansowej -24 002 -21 364 -39 23 596 -17 195 -59 573
Aktywa razem 894 795 836 322 783 138 718 988 660 035 585 477
Zobowiązania długoterminowe 77 458 82 540 70 228 65 019 47 121 36 422
Zobowiązania krótkoterminowe 502 648 444 520 359 650 296 814 273 199 242 654
Kapitał własny 314 689 309 262 262 908 268 461 333 178 301 588
Kapitał akcyjny 64 326 64 326 64 326 64 326 60 757 60 757
Liczba akcji (tys. szt.) 12 865 12 865 12 865 12 865 12 151 12 151
Wartość księgowa na jedną akcję  23,02 22,74 20,44 20,87 27,42 24,82
Zysk (strata) na jedną akcję  1,78 2,37 1,27 2,19 4,85 4,44

Kwoty w tabeli wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej.
plik excel do pobrania